Author Topic: วิธีเลี้ยงบอลให้คล่อง  (Read 34162 times)

0 Members และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Offline Moose

 • ปี 1
 • *
 • Posts: 5
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
 • Gender: Male
  • View Profile
คัยที่เลี้ยงบอลเก่งๆๆช่วยบอกวิธีฝึกหน่อย


ขอบคุนมกคับ

Offline The_9 of Noob

 • ปี 4
 • *****
 • Posts: 643
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
 • Gender: Male
 • ทุกคนเริ่มจาก0แต่จะอยู่ที่จะเดินต่อไปได้ไกลแค่ไหน
  • ICQ Messenger - 1179
  • MSN Messenger - songyo2005@hotmail.com
  • View Profile
  • Email
คิดว่าทุกคนคงไม่ได้คล่องแต่เกิดน่ะครับ 

   อย่างที่นักดนตรีเค้าว่าไว้ต้อง ซ้อม กับ ซ้อม และเมื่อ ซ้อมไปเรื่อยๆเราก็จะพัฒนาครับ ผม  ฉันแต่งกลอนไว้รอเธอ - I am In Love
จรรโลงใจตัวเองให้สูงเพื่อไปสู่สังคมที่ดีกว่านี้ ...... ผู้ที่อยู่สังคมที่ดีจงอย่าทำตัวตกต่ำ     

........... กลับ กทม แล้วครับ ประจำอยู่ สนามกีฬาห้วยขวาง หน้า โรงเรียน สามเสนนอก   เกรียนเจียมตัว

Offline myhero

 • ปี 3
 • ***
 • Posts: 111
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
การเลี้ยงลูกบอลระดับสูง
๑. ยืนในท่าทรงตัวแบบเท้านำเท้าตาม ให้ลำตัว ศีรษะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
๒. ใช้มือข้างที่ครอบครองลูกบอลข้างเดียวกดลูกบอลทุ่มลงกับพื้น โดยใช้ข้อมือ
กระดก ขึ้นลง กดลูกบอลติดต่อกัน เพื่อควบคุมทิศทางและความสูง ต่ำของลูกบอล
ด้วยนิ้วมือ ทั้ง ๕ นิ้ว ให้ลูกบอลกระดอนสูงระดับเอว แต่ไม่เกินระดับไหล่
๓. ใช้มือบังคับลูกบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ
 
การเลี้ยงลูกบอลระดับกลาง
การเลี้ยงลูกระดับกลาง คือ การใช้ข้อมือกดลูกบอลลงพื้นให้กระดอนขึ้น
ลงติดต่อกัน สูงระดับเอวหรือสูงกว่าเล็กน้อย ใช้ในการเลี้ยงลูกบอลใน
ขณะหยุดอยู่กับที่ หรือเคลื่อนที่ไป อย่างช้าๆ เพื่อรอจังหวะในการ
ส่งลูกบอลให้เพื่อนร่วมทีม หรือเพื่อการเคลื่อนที่ต่อไป ซึ่งมีวิธีปฏิบัต
ิเหมือนกับการเลี้ยงลูกบอลระดับสูง เพียงแต่บังคับให้ลูกบอลกระดอนขึ้นลง ระดับเอว หรือสูงกว่าเล็กน้อย 
 
  
การเลี้ยงลูกบอลระดับต่ำ
๑. ยืนเตรียมพร้อมในลักษณะเท้านำเท้าตาม ย่อเข่าโดยโน้มตัวไปข้างหน้า ให้ศีรษะ และไหล่ก้มต่ำลง ตามองไปข้างหน้า
๒. กางนิ้วมือออกพร้อมกับใช้ข้อมือ กดลูกบอลให้กระดอนขึ้นลงในระดับเข่า และ
เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ 
 
แบบฝึกที่ ๑ เลี้ยงลูกบอลอ้อมหลัก 
                            
               วิธีฝึก
๑. ผู้ฝึกเข้าแถวตอนลึกยืนอยู่หลังเส้น              
ที่กำหนด
๒. เริ่มโดยคนที่ ๑ ของแถวเลี้ยงลูกบอล
อ้อมหลัก จนถึงเส้นส่งลูกบอล ให้จับลูกบอล
ส่งให้คนที่ ๒ แล้วไปต่อท้ายแถว
๓. คนที่ ๒ เมื่อได้ลูกบอลแล้ว ให้ปฏิบัต
ิเช่นเดียวกับ คนที่ ๑ ทำเช่นนี้เรื่อยไป จน
ครบทุกคนในกลุ่ม

 
 
แบบฝึกที่ ๒ เลี้ยงลูกบอล ๔ มุม

            วิธีฝึกครับแบ่งผู้ฝึกเป็น ๔ กลุ่ม ตั้งแถวตอนหันหน้าเข้าหากัน ห่างกันพอประมาณ เริ่มโดย
๑. หัวแถวกลุ่มที่ ๑เลี้ยงลูกบอลไปส่งให้หัวแถวกลุ่ม
ที่ ๒ แล้วไปต่อท้าย แถวกลุ่มที่ ๒
๒. หัวแถวกลุ่มที่ ๒เลี้ยงลูกบอลไปส่งให้หัวแถว
กลุ่มที่ ๓ แล้วไปต่อท้าย แถวกลุ่มที่ ๓
๓. หัวแถวกลุ่มที่ ๓ เลี้ยงลูกบอลไปส่งให้หัวแถว
กลุ่มที่ ๔ แล้วไปต่อท้าย แถวกลุ่มที่ ๔
๔. หัวแถวกลุ่มที่ ๔ เลี้ยงลูกบอลไปส่งให้หัวแถว
กลุ่มที่ ๑ แล้วไปต่อท้าย แถวกลุ่มที่ ๑
ทำเช่นนี้เรื่อยไป 


แบบฝึกที่ ๓ เลี้ยงลูกบอลหมุนตัว ๑ รอบ 


                  วิธีฝึก๑. แต่ละกลุ่มแบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝั่ง เริ่มโดยให้หัวแถว
( หมายเลข ๑ )เลี้ยงลูกบอลไปฝั่งตรงกันข้ามพอถึงกลาง
สนาม ให้เลี้ยงบอลอ้อมหลัก ๑ รอบ แล้วเลี้ยงต่อไปส่ง
ให้คน หัวแถว ฝั่งตรงข้าม( หมายเลข ๒ ) เมื่อส่งแล้วไปต่อ
ท้ายแถว
๒. หมายเลข ๒ เมื่อได้ลูกบอลแล้วก็ให้ทำเช่นเดียวกัน คือเลี้ยงลูกบอลมาให้อีกฝั่งหนึ่ง
แบบฝึกที่ ๔ เลี้ยงลูกบอลวิ่งเปี้ยว 


           วิธีปฏิบัติ๑. แบ่งผู้ฝึกออกเป็น ๒ กลุ่มเท่าๆ กัน
๒. ให้ทั้ง ๒ กลุ่ม ยืนเข้าแถวห่างกัน ๑๕ เมตร
๓. ข้างหน้าของแต่ละกลุ่มให้มีกรวยยางวางไว           
้เป็นหลัก
๔. เริ่มให้หัวแถวของแต่ละกลุ่มถือลูกบอล เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้เลี้ยงลูกบอลไปอ้อม
หลักฝ่ายตรงข้ามแล้วเลี้ยงกลับมาส่งให้คนที่ ๒ พร้อมกับไปต่อท้ายแถวตนเอง
๕. คนที่ ๒ เมื่อได้ลูกบอลแล้ว ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียว
กับคนแรก จนครบทุกคน แบบฝึกที ๕ เลี้ยงลูกบอลอ้อมหลัก ๕ หลัก

               วิธีฝึก๑. ให้ผู้ฝึกตั้งแถวตอนอยู่หลังเส้นเริ่ม
๒. ภายในสนามตั้งหลักไว้ ๕ หลัก ( หลัก A – E )
๓. คนหัวแถวถือลูกบอลให้เลี้ยงลูกบอลไปอ้อมหลัก A – E ตามลูกศร จนครบทั้ง ๕ หลัก
และส่งลูกบอลให้คนที่ ๒ แล้วไปต่อท้ายแถว ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน


แบบฝึกที่ ๖ เลี้ยงลูกบอลซิ๊กแซ๊ก
 
วิธีปฏิบัติ๑. ผู้ฝึกเข้าแถวตอนอยู่หลังเส้นเริ่ม คนที่ ๑ ถือลูกบอลไว้
๒. คนที่ ๑ เลี้ยงลูกบอล ซิ๊กแซ๊ก อ้อมหลักเมื่อถึงเส้นส่งลูกบอล ให้ส่งลูกบอลไปให้
คนที่ ๒ ของแถว แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว
๓. คนที่ ๒ ทำเช่นเดียวกับคนที่ ๑ ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกคนแบบฝึกที่ ๗ เลี้ยงลูกบอลรอบสนาม
 

                      วิธีฝึก


คนหนึ่งของแต่ละคู่เลี้ยงลูกบอลรอบ
สนาม บาสเกตบอลเมื่อมาถึงจุดที่กำหนด
ให้ส่ง ลูกบอลให้คู่ของตนเอง คู่เมื่อรับ
ลูกบอลแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ละคู่
ปฏิบัติ ๓ รอบ

ป.ล.ไม่เข้าใจตรงไหนถามผมได้ครับ
ป.ล.วิธีการฝึกก็มีเเค่นี้ล่ะครับ ใครจะเอามาเพิ้มก็ได้ครับ


 
 

 
 

 
 

  
 

 

Offline The_9 of Noob

 • ปี 4
 • *****
 • Posts: 643
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
 • Gender: Male
 • ทุกคนเริ่มจาก0แต่จะอยู่ที่จะเดินต่อไปได้ไกลแค่ไหน
  • ICQ Messenger - 1179
  • MSN Messenger - songyo2005@hotmail.com
  • View Profile
  • Email
 Re: วิธีเลี้ยงบอลให้คล่อง
« ตอบ #2 เมื่อ: วันนี้ เวลา 04:56:13 pm » อ้างถึง 

--------------------------------------------------------------------------------
การเลี้ยงลูกบอลระดับสูง
๑. ยืนในท่าทรงตัวแบบเท้านำเท้าตาม ให้ลำตัว ศีรษะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
๒. ใช้มือข้างที่ครอบครองลูกบอลข้างเดียวกดลูกบอลทุ่มลงกับพื้น โดยใช้ข้อมือ
กระดก ขึ้นลง กดลูกบอลติดต่อกัน เพื่อควบคุมทิศทางและความสูง ต่ำของลูกบอล
ด้วยนิ้วมือ ทั้ง ๕ นิ้ว ให้ลูกบอลกระดอนสูงระดับเอว แต่ไม่เกินระดับไหล่
๓. ใช้มือบังคับลูกบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ
 
การเลี้ยงลูกบอลระดับกลาง
การเลี้ยงลูกระดับกลาง คือ การใช้ข้อมือกดลูกบอลลงพื้นให้กระดอนขึ้น
ลงติดต่อกัน สูงระดับเอวหรือสูงกว่าเล็กน้อย ใช้ในการเลี้ยงลูกบอลใน
ขณะหยุดอยู่กับที่ หรือเคลื่อนที่ไป อย่างช้าๆ เพื่อรอจังหวะในการ
ส่งลูกบอลให้เพื่อนร่วมทีม หรือเพื่อการเคลื่อนที่ต่อไป ซึ่งมีวิธีปฏิบัต
ิเหมือนกับการเลี้ยงลูกบอลระดับสูง เพียงแต่บังคับให้ลูกบอลกระดอนขึ้นลง ระดับเอว หรือสูงกว่าเล็กน้อย 
 
   
การเลี้ยงลูกบอลระดับต่ำ
๑. ยืนเตรียมพร้อมในลักษณะเท้านำเท้าตาม ย่อเข่าโดยโน้มตัวไปข้างหน้า ให้ศีรษะ และไหล่ก้มต่ำลง ตามองไปข้างหน้า
๒. กางนิ้วมือออกพร้อมกับใช้ข้อมือ กดลูกบอลให้กระดอนขึ้นลงในระดับเข่า และ
เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ 
 
แบบฝึกที่ ๑ เลี้ยงลูกบอลอ้อมหลัก 
                             
               วิธีฝึก
๑. ผู้ฝึกเข้าแถวตอนลึกยืนอยู่หลังเส้น               
ที่กำหนด
๒. เริ่มโดยคนที่ ๑ ของแถวเลี้ยงลูกบอล
อ้อมหลัก จนถึงเส้นส่งลูกบอล ให้จับลูกบอล
ส่งให้คนที่ ๒ แล้วไปต่อท้ายแถว
๓. คนที่ ๒ เมื่อได้ลูกบอลแล้ว ให้ปฏิบัต
ิเช่นเดียวกับ คนที่ ๑ ทำเช่นนี้เรื่อยไป จน
ครบทุกคนในกลุ่ม

 
 
แบบฝึกที่ ๒ เลี้ยงลูกบอล ๔ มุม

            วิธีฝึกครับ

 

แบ่งผู้ฝึกเป็น ๔ กลุ่ม ตั้งแถวตอนหันหน้าเข้าหากัน ห่างกันพอประมาณ เริ่มโดย
๑. หัวแถวกลุ่มที่ ๑เลี้ยงลูกบอลไปส่งให้หัวแถวกลุ่ม
ที่ ๒ แล้วไปต่อท้าย แถวกลุ่มที่ ๒
๒. หัวแถวกลุ่มที่ ๒เลี้ยงลูกบอลไปส่งให้หัวแถว
กลุ่มที่ ๓ แล้วไปต่อท้าย แถวกลุ่มที่ ๓
๓. หัวแถวกลุ่มที่ ๓ เลี้ยงลูกบอลไปส่งให้หัวแถว
กลุ่มที่ ๔ แล้วไปต่อท้าย แถวกลุ่มที่ ๔
๔. หัวแถวกลุ่มที่ ๔ เลี้ยงลูกบอลไปส่งให้หัวแถว
กลุ่มที่ ๑ แล้วไปต่อท้าย แถวกลุ่มที่ ๑
ทำเช่นนี้เรื่อยไป 


แบบฝึกที่ ๓ เลี้ยงลูกบอลหมุนตัว ๑ รอบ 


                  วิธีฝึก

 

๑. แต่ละกลุ่มแบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝั่ง เริ่มโดยให้หัวแถว
( หมายเลข ๑ )เลี้ยงลูกบอลไปฝั่งตรงกันข้ามพอถึงกลาง
สนาม ให้เลี้ยงบอลอ้อมหลัก ๑ รอบ แล้วเลี้ยงต่อไปส่ง
ให้คน หัวแถว ฝั่งตรงข้าม( หมายเลข ๒ ) เมื่อส่งแล้วไปต่อ
ท้ายแถว
๒. หมายเลข ๒ เมื่อได้ลูกบอลแล้วก็ให้ทำเช่นเดียวกัน คือเลี้ยงลูกบอลมาให้อีกฝั่งหนึ่ง
แบบฝึกที่ ๔ เลี้ยงลูกบอลวิ่งเปี้ยว 


           วิธีปฏิบัติ๑. แบ่งผู้ฝึกออกเป็น ๒ กลุ่มเท่าๆ กัน
๒. ให้ทั้ง ๒ กลุ่ม ยืนเข้าแถวห่างกัน ๑๕ เมตร
๓. ข้างหน้าของแต่ละกลุ่มให้มีกรวยยางวางไว           
้เป็นหลัก
๔. เริ่มให้หัวแถวของแต่ละกลุ่มถือลูกบอล เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้เลี้ยงลูกบอลไปอ้อม
หลักฝ่ายตรงข้ามแล้วเลี้ยงกลับมาส่งให้คนที่ ๒ พร้อมกับไปต่อท้ายแถวตนเอง
๕. คนที่ ๒ เมื่อได้ลูกบอลแล้ว ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียว
กับคนแรก จนครบทุกคน แบบฝึกที ๕ เลี้ยงลูกบอลอ้อมหลัก ๕ หลัก

               วิธีฝึก๑. ให้ผู้ฝึกตั้งแถวตอนอยู่หลังเส้นเริ่ม
๒. ภายในสนามตั้งหลักไว้ ๕ หลัก ( หลัก A – E )
๓. คนหัวแถวถือลูกบอลให้เลี้ยงลูกบอลไปอ้อมหลัก A – E ตามลูกศร จนครบทั้ง ๕ หลัก
และส่งลูกบอลให้คนที่ ๒ แล้วไปต่อท้ายแถว ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน


แบบฝึกที่ ๖ เลี้ยงลูกบอลซิ๊กแซ๊ก
 
วิธีปฏิบัติ๑. ผู้ฝึกเข้าแถวตอนอยู่หลังเส้นเริ่ม คนที่ ๑ ถือลูกบอลไว้
๒. คนที่ ๑ เลี้ยงลูกบอล ซิ๊กแซ๊ก อ้อมหลักเมื่อถึงเส้นส่งลูกบอล ให้ส่งลูกบอลไปให้
คนที่ ๒ ของแถว แล้ววิ่งไปต่อท้ายแถว
๓. คนที่ ๒ ทำเช่นเดียวกับคนที่ ๑ ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกคนแบบฝึกที่ ๗ เลี้ยงลูกบอลรอบสนาม
 

                      วิธีฝึก


คนหนึ่งของแต่ละคู่เลี้ยงลูกบอลรอบ
สนาม บาสเกตบอลเมื่อมาถึงจุดที่กำหนด
ให้ส่ง ลูกบอลให้คู่ของตนเอง คู่เมื่อรับ
ลูกบอลแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ละคู่
ปฏิบัติ ๓ รอบ

ป.ล.ไม่เข้าใจตรงไหนถามผมได้ครับ
ป.ล.วิธีการฝึกก็มีเเค่นี้ล่ะครับ ใครจะเอามาเพิ้มก็ได้ครับ


 
 

 
 
   สุดยอดขอบคุณแทนหลายๆคน
จรรโลงใจตัวเองให้สูงเพื่อไปสู่สังคมที่ดีกว่านี้ ...... ผู้ที่อยู่สังคมที่ดีจงอย่าทำตัวตกต่ำ     

........... กลับ กทม แล้วครับ ประจำอยู่ สนามกีฬาห้วยขวาง หน้า โรงเรียน สามเสนนอก   เกรียนเจียมตัว

Offline Moose

 • ปี 1
 • *
 • Posts: 5
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
 • Gender: Male
  • View Profile
ขอบคุนมากคับแล้วจะเอาไปฝึก

Offline kapong

 • ปี 3
 • ***
 • Posts: 177
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
  • View Profile
  • Email

Offline เพลง

 • ปี 4
 • *****
 • Posts: 2135
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +32/-0
  • View Profile
  • Email
ฝึกBall handlingคับ

ในเวปผมมีคลิปสอน ลองฝึกตามเอาคับ

รับลองว่าฝึกสำเร็จก็เทพ

Offline sanook666

 • ปี 1
 • *
 • Posts: 42
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
 • Gender: Male
  • View Profile
  • Email
ซ่อมเลี้ยงบอลบ่อยๆครับ เดินเล่นกเลี้ยงบอลไปด้วยก็ได้นะ หะๆๆ
STREETBALL NOTHIN' BUT NET

Offline Tee4151969

 • ปี 1
 • *
 • Posts: 30
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
  • View Profile
- ต้องใส่ถุงมือแล้วก้อถูแฟล็บเอาให้ลื่นด้วยอ่ะ- แล้วเลี้ยงบอล

Offline DJ Sayidd #7

 • ปี 4
 • *****
 • Posts: 1033
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +1/-0
  • MSN Messenger - terrorz.shinra@hotmail.com
  • View Profile
  • Email
การเลี้ยงบอล ต้องใช้  จินตนาการ  ครับ

ว่าลูกบอลที่เราเคาะแต่ละครั้ง จะเด้งไปทางไหน แรงแค่ไหน ทิศเปนอย่างไร เราต้องควบคุมได้หมด

ละอีกอย่างคือ สัมผัส

ต้องสัมผัสได้ถึงลูกที่กำลังกระดอนพื้นไปมาๆ โดยที่เราไม่ต้องเหลียวไปมองลูก เพื่อเอาตาไปมองอย่างอื่นดีกว่า

ปล. คุณ My He Ro™( ปีศาจ ) ก๊อปปี้มารึเปล่าครับ ถ้าก๊อปปี้ หรือ สแกนมา ให้เครดิตหน่อยก็ดีนะครับ ขอบคุณครับ

~*[ Katsura Hinagiku & Kotegawa Yui FANCLUB ]*~

Offline l_am_a_noob

 • ปี 4
 • *****
 • Posts: 719
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
 • Gender: Male
  • ICQ Messenger - 595459423
  • MSN Messenger - satangzaa@hotmail.com
  • View Profile
  • Email
คิดท่าเอาเอง เอาแบบที่เราทำได้อะครับ

ทำตามแต่ในตำรา ก็ได้แค่ในตำรานั่นแหละครับ

ทำตามที่ครูสอน ก็ได้เท่าที่ครูสอน

ต้องเอาไปต่อยอดเองครับ

เคาะซ้าย1000ขวา1000ครั้งซ้าย-ขวา-ซ้าย-ขวา1000ครับ เบสิก

พื้นฐานมากๆเลยเนี่ย ห้ามมองบอลนะคร้าบ
มันเหมือนกำแพงระหว่างฉันกับเธอ

Offline bestanti

 • ปี 3
 • ****
 • Posts: 262
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +1/-0
 • Gender: Male
 • Basketball Graffiti > Smile and Dash...And Fight
  • MSN Messenger - best_onside@hotmail.com
  • AOL Instant Messenger - -
  • Yahoo Instant Messenger - -
  • View Profile
  • Email
พูดง่ายๆๆ

ก็คือไม่มีอะไร

ยากถ้าฝึกบ่อยๆๆคับ

Offline DEMONIK-

 • ปี 4
 • *****
 • Posts: 720
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +4/-0
 • Gender: Male
 • Don't Criticize !!!
  • MSN Messenger - nik2537niknik@hotmail.com
  • View Profile
  • Email
ถ้าไม่ฝึก ก็เล่นไปเรื่อย ๆ ครับมันจะดีขึ้นเองละ พัฒนาไปเรื่อย ๆ อะ  ;D
FROM DOWNTOWN !!!


Offline line1150

 • ปี 3
 • ***
 • Posts: 149
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
  • View Profile
ผมมี Trick อย่างหนึ่งในการเลี้ยงบาสเกตบอล  1. คุณไม่ควรมองลูกในขณะเลี้ยงบอล(จริงๆนะ เราควรจะมองตัวประกบ กับเพื่อนร่วมทีม และห่วงบาส) 2.อย่าเลี้ยงมากเกินไปหรือโชว์เลี้ยงบาสเกตบอล เพราะคุณอาจจะเสียโอกาสในการส่งบาสให้เพื่อนทำแต้มหรือเสียโอกาสในการทำแต้ม   3.การเลี้ยงบาสให้คล่องมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับ นั้นก็คือฝึก(ก็ต้องฝึกเลี้ยงสิ หรือไม่จริง)
My Name is Benz
Hight  : 191 Cm
Weight :   85 Kg
Position : Point Guard & Shooting  guard

Offline b4sket_Sb100

 • ปี 1
 • *
 • Posts: 39
 • คำขอบคุณจากเพื่อน +0/-0
  • View Profile
พื้นฐานเป้นสิ่งสำคัญ ครับ
ชื่อ : อาทร์ อายุ : 14 สูง 167 ซม. น้ำหนัก 54.7 กก.

ตำแหน่งที่เล่น : SF ` PG

ร.ร. ศรีบุญยานนท์

ยู-บาสเกตบอล ดอท คอม